Waterbury Daily Minyanim

Updated Daily!

Yeshiva Ateres shmuel

Shacharis

Mincha

Maariv

kahal b'nai shalom

Shacharis

Mincha

Maariv

Shacharis

Mincha

Maariv

yeshiva k'tana

mesivta yesodei hatorah

Shacharis

Mincha

Maariv

© 2017 by WHAT'S DOING IN WATERBURY